Logo Ballon Doorzichtige achtergrond

Privacyverklaring BLOSSOM YOUR BUSINESS

Logo Ballon Doorzichtige achtergrond

Blossom your Business, gevestigd aan Columbusstraat 8 (4812 RT) te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.blossomyourbusiness.nl

Columbusstraat 8
4812 RT BREDA

+31614455554

KvK nummer 82405573

Charlotte Derksen, eigenaar van Blossom your Business, is de Functionaris Gegevensbescherming van Blossom your Business Zij is te bereiken via privacy@blossomyourbusiness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blossom your Business verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens werkgever of zorgverzekering (naam/polisnummer)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • ZOOM ID, Skype naam, TEAMS ID of andere naam of idee voor online (video) contact wanneer van toepassing.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@blossomyourbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blossom your Business verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van een dossier van jouw coachtraject. In dit dossier staan jouw persoonsgegevens, gemaakte afspraken (coachcontract), werkafspraken, verslaglegging, reflecties en evaluaties. Als coachee/cliënt heb jij te allen tijde inzage in jouw dossier. Blossom your Business is verplicht tot geheimhouding, informatie uit het dossier wordt enkel en alleen met derden gedeeld na schriftelijke toestemming coachee/cliënt.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Zoals het plannen van afspraken, tussentijds contact, toezenden van informatie gerelateerd aan het coachtraject.
 • Je te informeren over aanpassingen/wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om eventueel onze goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Blossom your Business analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Blossom your Business verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blossom your Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Belasting gerelateerde stukken: zolang als de fiscale bewaarplicht voorschrijft.
 • Nieuwsbrief en andere elektronische berichtgeving: tot aan het moment van afmelding door de ontvanger.
 • Dossiers: de bewaartermijn is in principe 10 jaar. Als coachee/cliënt heb je het recht te vragen om vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient schriftelijk en voorzien van een handtekening en datum gedaan te worden.

Blossom your Business verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blossom your Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blossom your Business verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blossom your Business gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Blossom your Business gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blossom your Business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@blossomyourbusiness.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Blossom your Business wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blossom your Business neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met eigenaar van Blossom your Business Charlotte Derksen via privacy@blossomyourbusiness.nl